όροι και Προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση και/ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, cyprus.vorwerk.com , (ο «Ιστότοπος») θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει πλήρως με την πολιτική απορρήτου της Eminentia Trading Limited (στο εξής η «Εταιρεία») που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο καθώς και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κειμένων, φωτογραφιών και λοιπού περιεχομένου (στο εξής οι «Πληροφορίες») αποτελούν – εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά – πνευματική ιδιοκτησία της Vorwerk International AG, CH-Wollerau και της Eminentia Trading Ltd, Λευκωσία, Κύπρος (στο εξής οι «Κάτοχοι των Δικαιωμάτων»). Οποιαδήποτε αποθήκευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, προώθηση ή χρήση των Πληροφοριών, μερική ή ολική, ηλεκτρονική ή άλλης μορφής, επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση της Vorwerk International Strecker & Co., CH-8832 Wollerau και της Eminentia Trading Ltd, Λευκωσία, Κύπρος. Η ονομασία VORWERK αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ:

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο:

  • Η Εταιρεία, οι Κάτοχοι των Δικαιωμάτων, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και οι συντάκτες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη σχετικά με το πόσο επίκαιρες, ακριβείς, ορθές ή ποιοτικές είναι οι Πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται «ως έχουν».
  • Η Εταιρεία, οι Κάτοχοι των Δικαιωμάτων, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και οι συντάκτες εξαιρούνται από οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις για ευθύνη, χρεώσεις, έξοδα ή/και αποζημιώσεις, είτε υλικές είτε άυλες, που έχουν προκληθεί είτε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση ή τη μη χρήση των Πληροφοριών, είτε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση λανθασμένων ή ελλιπών Πληροφοριών, είτε μέσω ή σε σχέση με την πρόσβαση ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της άμεσης απώλειας, της απώλειας κερδών (είτε εάν αυτή ήταν αναμενόμενη ή/και επήλθε κατά τη φυσική πορεία των πραγμάτων) ή οποιασδήποτε άλλης άμεσης ή έμμεσης επακόλουθης ή παρεπόμενης ζημιάς.

Όλες οι προσφορές που υποβάλλονται στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας είναι μη δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Η Εταιρεία, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και οι συντάκτες διατηρούν ρητώς το δικαίωμα να τροποποιούν, να συμπληρώνουν ή να διαγράφουν κομμάτια από τις σελίδες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Πληροφοριών, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση σχετικά με αυτό ή να αναστείλουν τη δημοσίευση προσωρινά ή διά παντός.

  1. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ:

Η ευθύνη στις περιπτώσεις άμεσων ή έμμεσων αναφορών σε τρίτες ιστοσελίδες (συνδέσμους), που δεν εμπίπτουν στις ευθύνες του διαχειριστή ή των συντακτών, μπορεί να προκύψει μόνο όταν ο διαχειριστής και οι συντάκτες έχουν γνώση του περιεχομένου και όταν θα ήταν τεχνικά δυνατό και εύλογο να αποφευχθεί η χρήση παράνομου περιεχομένου. Επομένως, ο διαχειριστής και οι συντάκτες δηλώνουν ρητά ότι, κατά τη στιγμή της δημιουργίας των συνδέσμων, οι συνδεδεμένες σελίδες δεν είχαν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο. Ο διαχειριστής και οι συντάκτες δεν μπορούν να επηρεάσουν σε καμιά περίπτωση τον τρέχοντα και το μελλοντικό σχεδιασμό ή το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Επομένως, αποστασιοποιούνται ρητώς από οποιοδήποτε περιεχόμενο που βρίσκεται στις συνδεδεμένες σελίδες και το οποίο τροποποιήθηκε/έχει τροποποιηθεί από τη στιγμή της δημιουργίας των συνδέσμων. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους και παραπομπές που δημιουργούνται εντός της διαδικτυακής παρουσίας καθώς και για όλες τις καταχωρίσεις σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων και λίστες παραληπτών αλληλογραφίας, που δημιουργούνται από το διαχειριστή. Ο πάροχος της σελίδας στην οποία γίνεται παραπομπή έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε παράνομο, λανθασμένο ή ημιτελές περιεχόμενο και, ειδικότερα, για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει λόγω της χρήσης ή της μη χρήσης τέτοιων ειδών πληροφοριών που περιγράφονται ανωτέρω, και όχι το μέρος που απλά κάνει μια παραπομπή στις αντίστοιχες δημοσιεύσεις μέσω συνδέσμων.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ:

Σε όλες τις δημοσιεύσεις στην Ιστοσελίδα, η Εταιρεία θα προσπαθεί να τηρεί τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τις βιντεοακολουθίες και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιεί γραφικά, αρχεία ήχου, βιντεοακολουθίες και κείμενα που δημιουργούνται από τον ίδιο το δημιουργό ή να στρέφεται σε γραφικά, αρχεία ήχου, βιντεοακολουθίες και κείμενα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια. Όλες οι εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στη διαδικτυακή παρουσία και που ίσως να προστατεύονται από τρίτους θα υπόκεινται χωρίς περιορισμούς στις διατάξεις της υφιστάμενης ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του αντίστοιχου καταχωρημένου ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να συναχθεί από μια απλή αναφορά ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από τα δικαιώματα τρίτων μερών. Τα πνευματικά δικαιώματα για δημοσιευμένα αντικείμενα, τα οποία προέρχονται από τον ίδιο τον/την συντάκτη/συντάκτρια παραμένουν αποκλειστικά στο συντάκτη των σελίδων. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή χρήση τέτοιων γραφικών, ηχητικών αρχείων, ακολουθιών βίντεο και κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του συντάκτη.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Εάν υπάρχει επιλογή για εισαγωγή προσωπικών ή εμπορικών δεδομένων εντός της διαδικτυακής παρουσίας (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα, διευθύνσεις), τότε μια τέτοια αποκάλυψη πληροφοριών από τη μεριά του χρήστη θα γίνεται σε ρητά εθελοντική βάση και η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα εκτελείται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Η χρήση και πληρωμή για τις υπηρεσίες που προσφέρονται επιτρέπεται, όσο είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο, χωρίς τη γνωστοποίηση τέτοιων δεδομένων ή μέσω της χρήσης ανώνυμων στοιχείων ή ψευδονύμου. 

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και των ισχύοντων Κυπριακών νόμων και κανονισμών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Eminentia Trading Ltd, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 32582 και με έδρα στη διεύθυνση Προδρόμου 53, Διαμ. 1, Λευκωσία 1090, Κύπρος, και υπεύθυνη προστασίας δεδομένων είναι η Μιράντα Γεωργίου.

5. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Η Εταιρεία διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να διαμορφώσει με άλλο τρόπο την παρούσα αποποίηση ευθύνης και εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε και να μπαίνετε στην Ιστοσελίδα μετά από την ημερομηνία μιας τέτοιας τροποποίησης, συμπλήρωσης ή άλλης διαμόρφωσης αυτό θα εκλαμβάνεται ως άνευ όρων αποδοχή της από εσάς.

6. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης θα πρέπει να θεωρείται μέρος της διαδικτυακής παρουσίας στην οποία γίνεται αναφορά σε αυτή τη σελίδα. Εάν κάποια κομμάτια ή μεμονωμένες διατυπώσεις στην παρούσα αποποίηση ευθύνης δεν είναι πλέον συμβατά ή δεν είναι πλέον απολύτως συμβατά με την υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα κομμάτια του εν λόγω κειμένου και της παρούσας αποποίησης ευθύνης θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από μια τέτοια ασυμβατότητα σε ότι αφορά το περιεχόμενο και την εγκυρότητά τους.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης καθώς και η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Κύπρου και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως αποτέλεσμα